Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Enformatik TYL
Dersler
Program Süresi ve Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
İletişim
 

Kısaca Enformatik olarak ifade edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram hâline gelmiştir. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik, yapay zeka, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır. Enformatiğin uğraşı alanı, bu disiplinlerdeki sistemlerin içinde ve sistemler arasında bilgi akışını sağlıklı bir şekilde düzenlemektir. Bunun için de bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemleri kurulur. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Enformatik, bu sistemlerin kullanıldığı başta sağlık, hukuk, işletme, eğitim ve iletişim olmak üzere tüm disiplinlerde gereklidir.
 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri kavramları bir arada düşünüldüğünde, akla öncelikle uzaktan öğretim ve e-öğrenme gibi teknoloji destekli öğretme süreçleri gelmekle beraber, enformatik artık tüm bilim alanlarının vazgeçilmez bir boyutu haline gelmiştir. Sağlık, fen ve mühendislik, işletme, eğitim ve hukuk gibi farklı disiplinler düşünüldüğünde, bu disiplinlerin de artık bilişim teknolojileri ve süreçlerinden yararlanmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı tamamen disiplinler arası bir oluşumdur.
 
Farklı alanların bilişim teknolojilerine dayalı olarak yürüttüğü çalışmalar, bu alanlarda çalışan insan gücü profilinin değiştiğini, gerek yöntem ve kuramların uygulanmasında, gerekse kuramların uygulamaya geçirilmesinde farklı donanımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda farklı alanlarda var olan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir. 
 
Bilgi çağında ve bilgi toplumlarında, kendi uzmanlık alanının yanı sıra bilişim teknolojileri konusunda yetişmiş bireylere ve bu konularda yapılacak araştırmalara çok büyük gereksinim duyulmaktadır. Özetle, bu donanıma sahip bireyleri yetiştirebilmek ve disiplinler arası araştırma çalışmalarını teşvik edebilmek amacıyla Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı farklı alanların lisans mezunları için toplumun gereksinimlerine yönelik farklı ve nitelikli uzmanların yetişmesine öncülük edecektir.
Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programının başlıca hedefleri arasında aşağıda belirtilen öncelikler yer almaktadır.
 
✧ Farklı disiplinlere bilişim konusunda destek sağlayarak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde öncülük etmek
✧ Disiplinler arası konu alanları için nitelikli insan gücü yetiştirmek
✧ Disiplinler arası araştırma çalışmalarını yürütmek,  araştırma kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak
✧ Uygulamalı çalışmaların yürütülmesine olanak sağlayarak, disiplinler arası bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olmak
✧ Yurtdışında bilişim teknolojilerine yönelik kurumlar ile kısa dönemli öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri çerçevesinde işbirliği geliştirmek, bu kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek ve birlikte karşılaştırmalı araştırmalar yapmak 
 
Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.
 
Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Fen Bilimleri Enstitüsünce yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Programa öğrenci alımları 2017-2018 Güz Döneminde başlayacaktır. 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı altında açılmış olan “Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle öğrenme yönetimi sistemi (ÖYS) aracılığıyla e-öğrenim modeline göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. ÖYS üzerinde programın öğretim üyeleriyle ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans-sanal sınıf yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen öğretim üyeleri, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler. Program süresince alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda belirtilmiştir.
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS Z/S Öğretim Elemanı E-Posta
851501 Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 3 8 Z Dr. Öğr.Üyesi Gazi Erkan BOSTANCI ebostanci[at]ankara.edu.tr
851502 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 8 Z Doç.Dr. Recep ERYİĞİT reryigit[at]eng.ankara.edu.tr
851503 Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları 3 0 3 8 Z Dr. Öğr.Üyesi Bülent TUĞRUL btugrul[at]eng.ankara.edu.tr
851504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 8 Z Öğr.Gör. Gülgün AFACAN gulgunafacan[at]gmail.com
 851505 Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar 3 0 3 8 Z Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
Dönem Projesi 10 Z Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
851523 Bilimsel Hesaplama Teknikleri 3 0 3 8 S Prof. Dr. Nuri ÖZALP nozalp[at]science.ankara.edu.tr
851509 Görüntü İşleme 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Gazi Erkan BOSTANCI ebostanci[at]ankara.edu.tr
851510 Bilgi Güvenliği ve Şifreleme 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
851513 E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları 3 0 3 8 S Öğr.Gör. Gülgün AFACAN gulgunafacan[at]gmail.com
851515 Nesne Yönelimli Programlama 3 0 3 8 S Doç.Dr. Recep ERYİĞİT reryigit[at]eng.ankara.edu.tr
851518 Veri Madenciliği 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Bülent TUĞRUL btugrul[at]eng.ankara.edu.tr
851520 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
851521 Programlamanın Temelleri 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
T : Haftalık teorik ders saati
U : Haftalık uygulama ders saati
K : Dersin toplam kredi saati
Z/S : Zorunlu/Seçmeli dersler
 
Bilgisayar Mimarisi (3-0)
Bilgisayar mimarisi ve veri iletişimi. Mikroişlemci ,CPU ve ALU mimarisi. RISC ,CISC bilgisayarları, Hafıza yapılanması, RAM, ROM, flash bellek, DMA yapılanma. I/O giriş ve çıkışlar, FIFO, paralel işlemciler. Veri ve adres hattı ve süreçleri
 
Görüntü İşleme (3-0)
Bilgisayar ortamında sayısal görüntü işlem süreçleri ve analiz yöntemleri. Durağan ve hareketli görsellerde görüntü tanımlama ve analiz yapma. Görsellerin çeşitli çevresel şartlarda tanımlanması ve fiziksel sonuçların çıkartılması.
 
İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi (3-0)
İstatistikte Temel Kavramlar, Ölçek Türleri (Measurement scales), Örnekleme Yöntemleri, Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi, Konum ve değişim ölçüleri, Olasılık, Bazı olasılık dağılımları,İstatistiksel tahmin, Hipotez testi, Varyans Analizi, Regresyon ve korelasyon, Parametrik olmayan istatistikler
 
Veri Madenciliği (3-0)
Veri madenciliği temelleri, veri ambarları ve OLAP ile olan ilişkisi. Birliktelik kuralları, Kümeleme, Sınıflandırma, Metin ve web madenciliği ve kural öğrenme madenciliği.
 
Bilgi Güvenliği ve Şifreleme (3-0)
Bilgi Güvenliği Kavramına Genel Bakış; Bilgi Güvenliği Teknik Altyapı Unsurları; CIA yaklaşımı; Bilgi Güvenliği Tehditleri; Bilgi Güvenliği Programının Yapısı; Bilgi Güvenliği Politikaları; Varlık Sınıflaması ve Değerlendirme; Erişim Kontrolü; Fiziksel Güvenlik; ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı; Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler; Bilgi Güvenliği Odaklı BT Yönetimi; Şifreleme Araçları. Kullanıcı Yetki Onayı. Erişim Kontrollü. İzinsiz girme Tespiti. Kötücül Yazılım. Hizmet-Engelleme Saldırıları. Güvenlik Duvarları. Güvenli İşlem. Arabellek Taşması. Yazılım Güvenliği. Fiziki Güvenlik İnsan Faktörü. Simetrik şifreleme ve Mesaj Güvenliği. Projeler.
 
Nesne Yönelimli Programlama (3-0)
Nesne Yönelimli düşünme. Soyutlama. Nesneye Yönelik Analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları. Tümleşik Modelleme Dili (TMD): giriş, modellemenin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler. Sıralama, sınıf ve paket diyagramlarına giriş. Geliştirme Yaşam döngüsü ve TMD (Gereksinim Analizi ve Tasarım, Yapılanma, Test, Uygulama). Yaşam döngüsü. Sorumluluk Güdümlü Tasarım metodu ve CRC kart kullanımı. Sınıflar ve Yöntemler. Mesajlaşma, nesne yaratma ve ön değer tanımlama. Kalıtım, alt sınıf ve alt tür. Statik ve dinamik davranış. Yerine geçme. Çoklu Kalıtım ve Çok biçimlilik.
 
Programlamanın Temelleri (3-0)
C# Programlama dillerinde temel kavramlar: Nesne, ifade, deyim, bildirim, tanımlama, sabit kavramları ve uygulamaları. Sayı sistemleri, fonksiyonlar, başlık dosyalarının kullanımı. Faaliyet alanı ve ömür. Global ve local (yerel) değişkenler. Operatörler: Aritmetik, mantıksal, karşılaştırma, gösterici (Pointer), bitsel ve diğer operatörler. Kontrol deyimleri (if, if/else) ve iç içe kullanımları. Döngü deyimleri (while, do/while, for); Sonsuz döngü kavramı ve kullanım alanları; İç içe döngüler. Programlama dilinde verimlilik ve okunabilirlik. Programlama dilinin standart fonksiyonları ve bu fonksiyonların oluşturulması. Tür dönüşümleri. Rasgele sayı üretimi ve kullanım alanları. Diziler ve dizilerle ilgili algoritmalar. Dosya işlemleri.
 
Bilgi Sistemlerine Giriş (3-0)
Bilgi Sistemlerine Giriş, Kurumsal Strateji ve BilgiSistemleri, Etik ve Gizlilik, Bilgi Güvenliği, Veri ve Bilgi Yönetimi, Telekomünikasyon ve Ağ Haberleşme, E-Ticaret, Kablosuz Mobil Bilişim, Sosyal Bilişim, Kurumsal Bilişim Sistemleri, CRM ve SCM Süreçleri, İş Zekası, Bilişim Sistemlerinin Edinimi, Yazılım, Donanım, Akıllı Sistemler
 
Bilimsel Hesaplama Teknikleri (3-0)
Yakınsaklık basamağı, fark denklemleri, bilgisayar aritmetiği ve hata analizi, lineer olmayan denklemlerin çözümleri, lineer sistemlerin çözümleri, matris cebiri, veri analizi-interpolasyon, bağlayıcılar, en-küçük kareler, sayısal türev ve integral, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, lineer programlama ve optimizasyon
 
Veri Yapıları (3-0)
Algoritma analizi, Sıralamalar, Yineleme-Ağaç yöntemi, Sıralama algoritmaları, Lineer zamanlı sıralama, sıralama istatistikleri, temel veri yapıları, karma tabloları, ikili arama ağaçları, kırmızı-siyah ağaçlar, genişlemeli veri yapıları, açgözlü veri yapıları, amortize analizi, en kısa yollar
 
Yazılım Mühendisliği (3-0)
Yazılım süreci modelleri, proje yönetimi, çevik yöntemler, yazılım ve uygulama mimarisi tasarımı, tasarım kalıpları, hızlı yazılım geliştirme, doğrulama, sağlama. Yeni gelişen yaklaşımlar ve teknolojiler: ilgiye-yönelik, model-tabanlı, hizmete-yönelik yazılım mühendisliği ve bir yazılım projesi uygulaması.
 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0)
Bilim, teknoloji ve bilim adamları, Bilimsel düşünme becerileri, Bilimsel araştırmaya giriş, Zaman yönetimi ve planlama, Literatür taraması, Araştırma sürecinde sosyal araçların kullanılması, Veri toplama ve analiz yöntemleri, Optimizasyon teknikleri, Araştırma Eğilimleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Nitel ve Nicel), Bilimsel Araştırmada Etik, Araştırmanın Sunumu, Rapor Yazma.
 
Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar (3-0)
Problem Çözme ve Programlamaya Giriş: Problem Çözme Kavramları ve Stratejileri, Problem Çözme Süreçleri ve Araçlar. Mantık Yapıları: Programlama Yapısına Giriş, Problem Çözme Yaklaşımları: Doğrusal Mantık Yapısı, Karar Yapıları, Döngüler, Durumsal Mantık Yapısı, Sıralama Algoritmaları, Arama Algoritmaları.Problem Çözme Yaklaşımları: Problemleri Diziler ile Çözmek, Problemleri İşaretçi ve Dinamik Hafıza ile Çözmek, Problemleri Sınıf Yapısı ile Çözmek, Problemleri Özyineleme ile Çözme, Problemleri Kodların Tekrar Kullanımı ile Çözmek, Bir Programcı gibi Düşünmek.
 
Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları (3-0)
Veritabanı ile ilgili temel kavramlar ve ilişkisel veritabanı tasarımı. Normalizasyon. Örnek Veritabanı Tasarımı ve Sql Veri Tipleri-Örnek Veritabanı Tasarımı. Veri Bütünlüğü ve Kısıtlar. SQL-Yapısal Sorgulama. Sorgulama İşlemleri ve Gruplandırarak Sorgulama. Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama ve Alt Sorgular. Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar.
 
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (3-0)
Kullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Kullanışlılık model ve ilkeleri. Kullanıcı ve görev analizi. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme. Renk ve tipografi. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri. Uygulamalar.
 
Veri İletim Yöntemleri (3-0)
Ağ terminolojisi; Ağ iletişim kuralları; Yerel-alan ağları (LAN); Geniş-alan ağları (WAN); Açık Sistem Bağlantı Modeli (OSI); Kablolama, Kablolama araçları; Yönlendiriciler; Yönlendirici programlama; Ethernet, İnternet İletişim Kuralı (IP) adresleme; Ağ standartları ve buna ek olarak, ağ bakım ve ağ yazılımı araçları ve donatımlarının kullanımı; Cisco IOS Yazılım Yönetimi, yönlendirme iletişim kuralları yapılandırması; TCP/IP, ve erişim denetim listeleri (ACLs).
 
Akıllı Uzman Sistemler (3-0)
Yapay zekânın tanımı, temel kavramlar ve teknikler, Uzman Sistemler ve mühendislik uygulamaları, Bulanık mantık ve mühendislik uygulamaları, Karar destek sistemleri ve uygulamaları, Genetik algoritmalar ve uygulama örnekleri, Yapay sinir ağları: Yapay sinir ağlarının yapısı ve temel elemanları, ilk yapay sinir ağları, yapay sinir ağı modelleri, geri beslemeli ağlar. Yapay sinir ağlarının mühendislik uygulamaları.
 
E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları (3-0)
E-Öğrenmeye Giriş ve Temel Kavramlar, Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar, E-Öğrenme Felsefesi ve Gelişim Süreci, Kullanıcılar ve İş Dünyası için Fırsatlar, Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme, E-Öğrenmede Kurumsal Altyapı, E-Öğrenme Stratejisinin Oluşturulması, E-Öğrenme Modelleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), E-Öğrenme Projesi Oluşturma: Yatırım Süreci ve Maliyet Analizi, E-Öğrenme Projelerinin Değerlendirilmesi, E-Öğrenmenin Geleceği, Sektörel Uygulamalar.
 
Web Tabanlı Yazılım Geliştirme (3-0)
İnternet altyapısı ile ilgili teknolojiler ve internet protokolleri İstemci, sunucu kavramları; HTML’e giriş; Apache web sunucusu özellikleri; PHP Temel Programlama Esasları: PHP Program Yapısı, HTML ve PHP, Değişkenler, Koşullu İfadeler, Döngüler, HTML Form ve PHP ile değişkenlerin alınması, Fonksiyonlar, Dosya Kullanımı, Diziler; MySQL: Tablo oluşturma, phpMyAdmin kullanımı, PHP MySQL fonksiyonları; Oturum Kontrolü; GD Grafik Kütüphanesi; Web Servisleri; PHP ile Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
 
Simülasyon ve Oyun Tasarımı (3-0)
Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar. Tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar. Ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları. Fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması. Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması. İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.
 
Yazılım Değerlendirme: Süreç ve Yöntemler (3-0)
Giriş: Ürün süreç değerlendirmesi ve değerlendirmenin rolü. Yazılım ölçümü. Ürün değerlendirme: Dış ve iç güvenilirlik, kullanışlılık. Kaynak değerlendirme: verimlilik ve araçlar. Süreç değerlendirme: modeller, yöntemler ve öngörü. Deneysel yöntemler: geçerlilik deneyleri, vaka çalışmaları, tehditler. Yazılım testine genel bakış: temelleri, işlevsel ve yapısal test, test süreci. Test gereksinimleri ve kapsamı – denetim akışı, veri akışı, karar kapsama. Nesne yönelimli sistemleri test etme: yazılımlarda benzersiz test sorunları, Tasarımların test edilebilirliği, test tasarımı, test modeli, Kara kutu sistem testleri.
 
Bilgi Teknolojileri Yönetimi (3-0)
BT dizge yönetimi: Yönetimin değerlendirilmesi. Proje yönetim ilkeleri: Planlama ve raporlama, proje takımı, Proje yönetim zaman çevrimi: Aşamaların zamanlaması, analiz ve tasarım aşaması, gerçekleme süreci, sınama. Proje yönetim teknikleri.
 
Mobil Uygulama Geliştirme (3-0)
Mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirme ve yayınlama süreçlerinin tanıtılması, Mobil cihazlar için kullanılan aygıta özgü (native) ve platform bağımsız yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi, Uygun yazılım geliştirme aracı ile bir uygulamanın geliştirilmesi.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde 10 ders ve dönem projesi olmak üzere minimum 90 AKTS'nin tamamlanması gerekmektedir. Bu 10 dersten 5 tanesi zorunlu, diğer 5 tanesi ise seçmeli dersler arasından seçilerek program tamamlanabilir. 
 
Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise diğer bir seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 10 AKTS’lik dönem projesi kapsamında bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.
 
Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak kayıt yenilenen ve ders seçilen her dönem için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde “ders materyal ücreti” (her dönem için 400TL) öderler. Bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde TR22 0001 5001 5800 7305 5140 97 numarasına öğrenci numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Anabilim Dalı Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası A Blok 6.Kat Tandoğan Yerleşkesi 06500 Beşevler/ANKARA
+90 (312) 215 90 01 / 6383 – 6384
(0312) 863 06 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://enformatik.ankara.edu.tr

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.